Mark Fenton on Franconia Ridge, White Mountains, N.H.

Mark Fenton on Franconia Ridge, White Mountains, N.H.