Franconia Ridge, White Mountains.

Franconia Ridge, White Mountains.