Summit of Mt. Flume, Franconia Ridge, White Mountains, N.H.

Summit of Mt. Flume, Franconia Ridge, White Mountains, N.H.