Mt. Flume, Franconia Ridge, White Mountains.

Mt. Flume, Franconia Ridge, White Mountains.