Alex and Adele hiking Norton Peak, Smoky Mountains, Idaho.