Along the ski tour to Red Mountain in Oregon's Wallowa Mountains.